شماره حساب های بانکی

خیر اندیشان گرامی می توانند از طریق اینترنت ، همراه بانک های نصب شده بر روی موبایل و یا کارت های عضو شبکه شتاب و همچنین  از طریق آنلاین همین سایت خیر و احسان خود را برای شکوفا شدن لبخند بر روی لبان نیازمندان واریز نمایند .

 

شماره کارت سیبا بانک ملی : ۳۶۱۳ – ۹۹۵۰ – ۹۹۱۸ – ۶۰۳۷

شماره حساب بانک ملی : ۰۱۰۹۶۵۴۳۴۳۰۰۵

شماره کارت وقف بانک ملت : ۵۶۱۸ – ۱۰۹۱ – ۳۳۷۹ – ۶۱۰۴

شماره حساب وقف بانک ملت : ۵۲۶۶۰۲۴۱۲۹

Views: 750