کارآفرینی

کارآفرینی چیست؟

برای اینکه بهتر به معنا و مفهوم این واژه پی برد باید به دو اصل مهم اقتصادی توجه کرد:
الف) خواسته ها و نیازهای بشر نامحدود است.
ب) منابع در اختیار آنان نامحدود است.
تفکر خلاق و پویایی که بتواند خواسته ها و نیازهای جدید و به روز مردم را تشخیص داده و منابع اولیه را به شکل مورد استفاده و رفع نیاز درآورد و از قبل آن کسب درآمد نموده و عده ای را نیز به کار گیرد کارآفرینی گویند.
به کوتاه سخن کارآفرینی یعنی خلق یک ارزش جدید مادی و یا معنوی از طریق یک تلاش مستمر و متعهدانه. صد البته چنین حرکتی با سختی ها و کمبودها و فراز و نشیب های فراوان روبه رو خواهد بود و کارآفرین همان کسی است که نقش جهادگر اقتصادی را بازی کرده و همه ی سختی ها را به جان می خرد تا کار جدید، جایگاه لازم خود را پیدا کند.
عمده بحث کارآفرینی خلاقیت و تفکر خلاقانه است و عمده بحث تفکر خلاق نگاهی متفاوت و جدید به پدیده ها و اشیاء اطراف است. در واقع آنچه ما به آن عادت کرده و تابع آن گشته ایم فرد خلاق را خسته کرده و آزار داده و درنتیجه در پی تغییر آن است.
به عنوان مثال هر شیء و جسم و ماده ای دارای شکل هندسی- وزن- رنگ – بو – مزه و… است و در نگاه عموم تبدیل به اصل و قانون شده ولی تفکر خلاق به فکر تغییر آنهاست.
معمولا همه هندوانه را به شکل هندسی گرد می شناسند و می پذیرند اما فکر خلاق درصدد تغییر شکل آن بر می آید که شکل آن را به مکعب مربع تغییر دهد تا برای جابجایی و حمل در ماشین بهتر روی هم قرار گرفته و شرایط راحت تر شود.
یا معمولا انسان نمی تواند روی دیوار به راحتی حرکت بر روی زمین حرکت کند و همه نیز این اصل را پذیرفته اند اما تفکر خلاق کارآفرین نمی پذیرد و درصدد تغییر برمی آید در نتیجه ایده ساخت کفش ها و ساق بندهایی را می دهد که تا حدود تحمل وزن انسان خاصیت چسبندگی داشته و البته با فشاری نیز جدا شود و در نتیجه موجب حرکت انسان روی دیوار می شود و از این وسایل برای پیشبرد بهتر زندگی و رفع نیازهای مختلف بهره می برد.
ناگفته نماند که برای کارآفرینی صرف خلاقیت کافی نیست بلکه باید ویژگی های دیگری را نیز به همراه داشت که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
۱) نظم: افراد خلاق به دلیل خلاقیت دائما با ایده ها و روش های جدید در درون و فکر خود مواجه می شوند و اگر نتوانند به آنها جهت و نظم مشخصی دهند هر کدام را تا حدودی پیش برده و سپس رها خواهند کرد پس لازم است افکار و ایده های خود را متمرکز نموده و عمدتا با توجه به توانایی در یک و یا دو ایده پیش روند.
لازمه ی به دست آوردن چنین نظم درونی و فکری نیز رعایت نظم بیرونی و کاری است یعنی نظم را باید از لباس پوشیدن – راس ساعت مقرر در محل کار حاضر شدن و… شروع کرد تا این نظم به درون و قوه ی تفکر نیز رخنه کند و پیش رود.
۲) پشتکار و اراده: حرکت در مسیر ایده جدید و نو مسیری هموار و صاف نیست بلکه مسیری پر از فراز و فرود است لذا کارآفرین وقتی به موفقیت خواهد رسید که در مقابل سختی ها کوتاه نیامده تا به هدف نهایی برسد.
۳) سود اصل نیست: کارآفرینی یک ارزش است و حرکت در تحقق یک ارزش ارزشمندتر از خود آن است لذا کارآفرین تمام سعی و مهارت خود را به کار گرفته تا به نحو صحیح به هدف مطلوب برسد خواه سودی حاصل گردد و خواه حاصل نگردد اما آنچه مسلم است کارآفرینی اگر به شکل صحیح و منطقی خود پیش رود حتما منفعت مالی به دنبال خواهد داشت اما این برای کارآفرین هدف اصلی نیست هدف تحقق خود طرح و ایده خلاق و جدید است.

Views: 968