نیاز های فوری فوری وصال: مستمندی آبرودار از سادات نیازمند صندلی نماز بی بضاعتی آبرودار از سادات نیازمند ماشین لباسشویی خانواده ای آبرودار از سادات نیازمند جاکفشی مستمندی آبرودار از سادات نیازمندماشین لباسشویی

جستجو کردن

ارزاق

خیریه نیک گستر وصال
ارزاق ماهانه به نام خط مهربانی و هفتگی به نام نان شب و داخلی با عنوان عطیه را در برنامه خود دارد که هر کدام از این عنوانها تحت برنامه ای مشخص به مدد جویان اهدا میگردد.

کلیه اخبار مربوط به توزیع ارزاق به مددجویان از طریق این لینک قابل پیگیری می باشد

Views: 124