خیریه نیک گستر وصال
ارزاق ماهانه به نام خط مهربانی و هفتگی به نام نان شب و داخلی با عنوان عطیه را در برنامه خود دارد که هر کدام از این عنوانها تحت برنامه ای مشخص به مدد جویان اهدا میگردد.

کلیه اخبار مربوط به توزیع ارزاق به مددجویان از طریق این لینک قابل پیگیری می باشد

بازدیدها: 123