فرم داوطلبان افتخاری

  • تکمیل این مورد ضروری است
  • تکمیل این مورد ضروری است
  • در صورتی که در شهری غیر از مشهد زندگی می کنید تکمیل نمایید
  • تکمیل این مورد ضروری است
  • مانند(برقکار،طراحی گرافیکی،جوشکار و...)
    می توانید یک یا چند مورد را انتخاب نمایید

بازدیدها: 62