برای تسهیل در پرداخت و مشخص شدن نیت پرداخت شما می توانید هر یک از کد های زیر را به آخر مبلغ پرداختی اضافه نمایید . در این صورت برای مسئولین مالی موسسه نیت پرداخت شما مشخص شده و مبلغ ارسالی در همان مورد مد نظرتان صرف می شود . برای مثال : اگر مایل به پرداخت 1000000 ریال می باشید و تمایل دارید این مبلغ صرف مسکن مددجویان شود در هنگام ارسال 1000017 ریال را وارد بفرمایید . در صورتی که هیچ کدام از کدهای واریزی وارد نشود ، خیریه بر حسب اولویت نیازمندی مددجویان اقدام می نماید .
 

بازدیدها: ۱۱۷۱