فقر و انحرافات اجتماعی

چکیده فقر و انحرافات اجتماعی از جمله پدیده‌هایی هستند که به نظر بسیاری از صاحب نظران با هم مرتبط می‌باشند. تحقیقات و پژوهش‌ها در عین حال که مؤید وجود رابطه…

مطالعه فقر روستایی ایران و تعیین عوامل موثر بر آن با تاکید بر سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی

چکیده از دیدگاه نظری، مسأله فقر به رشد اقتصادی و درجه عدم تعادل در الگوی توزیع درآمد یا ثروت جامعه مرتبط است. سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از عوامل رشد اقتصادی در برنامه‌ریزی درازمدت فقرزدایی…

ابعاد گوناگون فقر در ایران

چکیدهفقر به معنای ناتوانی در تامین نیازهای اساسی زندگی از قبیل خوراک، پوشاک ، مسکن، معیشتخانواده و .. می باشد. مفهوم نیازهای اساسی بر حسب زمان و مکان متفا وت…

بازدیدها: 142