شهریور ۷, ۱۳۹۸

فقر و انحرافات اجتماعی

چکیده فقر و انحرافات اجتماعی از جمله پدیده‌هایی هستند که به نظر بسیاری از صاحب نظران با هم مرتبط می‌باشند. تحقیقات و پژوهش‌ها در عین حال […]
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸

اثر رشد اقتصادی بر فقر و نابرابری درآمد در ایران

چکیده کاهش فقر از مهمترین اهداف سیاستهایی است که توسط دولت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دنبال شده، ضمن آنکه رشد اقتصادی همواره مورد توجه سیاستگذاران […]
فروردین ۱۸, ۱۳۹۸

فراتحلیلی بر مطالعات فقر در جامعه روستایی ایران

چکیده پژوهش حاضر، فراتحلیلی بر مطالعات انجام شده در زمینه فقر در جامعه روستایی ایران است. مسئله اصلی در بررسی حاضر این است که رویکرد نظری […]
اسفند ۲۷, ۱۳۹۷

مطالعه فقر روستایی ایران و تعیین عوامل موثر بر آن با تاکید بر سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی

چکیده از دیدگاه نظری، مسأله فقر به رشد اقتصادی و درجه عدم تعادل در الگوی توزیع درآمد یا ثروت جامعه مرتبط است. سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از عوامل رشد […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۷

بررسی وضعیت فقر مطلق در ایران در سال های برنامه اول تا چهارم توسعه

چکیده (صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه موسسه خیریه نیک گستر وصال نیست) اولین قدم در مسیر مبارزه با فقر و محرومیت، آگاهی […]
اسفند ۲۰, ۱۳۹۷

ابعاد گوناگون فقر در ایران

چکیدهفقر به معنای ناتوانی در تامین نیازهای اساسی زندگی از قبیل خوراک، پوشاک ، مسکن، معیشتخانواده و .. می باشد. مفهوم نیازهای اساسی بر حسب زمان […]